Program för Symposium 2022

I videon till höger ser du hur du använder programmet.

I videon till höger ser du hur du använder programmet
Observera att det är många parallella föreläsningar under Symposium 2022, så scrolla både nedåt för att ser mer utav dagen, samt till höger för att se alla rum och sessioner.

Det finns även en listvy som vi särskilt rekommenderar för dig som besöker sidan via mobil eller surfplatta. Klicka på listsymbolen i schemat, likt bilden nedan för att se listversionen av schemat.

Färgbeskrivning

Grönt = Plenarföreläsningar som sänds live från Aula Magna
Orange = Föreläsningar i grund/gy-spåret
Blått = Föreläsningar i vux-spåret

Med reservation för ändringar i programmet.

Live från Aula Magna
Grund/Gy-spåret - Rum 1
Grund/Gy-spåret - Rum 2
Grund/Gy-spåret - Rum 3
Grund/Gy-spåret - Rum 4
Grund/Gy-spåret - Rum 5
Grund/Gy-spåret - Rum 6
Vux-spåret - Rum 1
Vux-spåret - Rum 2
Vux-spåret - Rum 3
Vux-spåret - Rum 4
Vux-spåret - Rum 5
Vux-spåret - Rum 6
Paus
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
Välkommen till Symposium 2022
Live från Aula Magna
09:00-09:30
Sofia Engman
Möjligheter till lärande – Andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
Live från Aula Magna
09:30-10:30
Christina Hedman; Anna Kaya; Josefin Nilsson
Paus
Paus
10:30-10:50
Presentation av Symposieboken 2022
Live från Aula Magna
10:50-11:00
Kristina Aldén; Mikael Olofsson
Att ge elever agens och makt över sitt lärande genom multimodal undervisningsdesign
11:00-12:00
Kristina Danielsson
Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik för grundläggande skriftspråksutveckling på sfi, studieväg 1
11:00-11:45
Birgitta Ljung Egeland; Jenny Rosén; Annika Norlund Shaswar
Flerspråkige assistenter i andrespråksundervisning for voksne nyankomne
11:00-11:45
Marianne Eek
Elevinflytande på sfi – en verktygslåda för arbete med elevråd
11:00-11:45
Jessica Schedvin
Litteracitetspraktiker och språklig förhandling under litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare
11:00-11:45
Robert Walldén
Utbildning i migrationens tid – organisering och villkor för social inkludering
11:00-11:45
Helena Colliander; Andreas Fejes; Maria Rydell
Lunch
Paus
12:00-13:00
Revideringarna i kursplanen för svenska som andraspråk – Vad innebär de för eleven och skolan på lågstadiet?
13:00-13:45
Hülya Basaran; Karin Pettersson
Bygga svenska i praktiken
13:00-13:45
Emma Brusewitz; Amanda Kipriyanova
Att möta eleven i hens skrivande – en undersökning av elevers egna upplevelser av skrivuppgifter inom det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk
13:00-13:45
Anna Sahlée
Att arbeta med kritisk flerspråkig medvetenhet i förberedelseklass på högstadiet: sva-lärarens och studiehandledarens roll
13:00-13:45
Christina Hedman
Urval av skönlitteratur i gymnasieämnet svenska som andraspråk
13:00-13:45
Catarina Economou
Svenska som andraspråk i klassrummet med språkinlärningsforskning som grund
13:00-13:45
Anna Flyman Mattsson
«Å, så fin stemme jeg har! Mashallah!» Engasjement og empowerment gjennom samtaler i andrespråksklasserommet
13:00-14:00
Irmelin Kjelaas
Paus
Paus
14:00-14:10
Med flerspråkighet som utgångspunkt i ett kritiskt perspektiv
Live från Aula Magna
14:10-15:10
Carla Jonsson
Paus
Paus
15:10-15:30
Språkutvecklande undervisning i ämnesintegrerat lärarsamarbete genom Reading to Learn
15:30-16:15
Anna Ahlcrona; Frida Andersson
Studiehandledning av god kvalité – Norrköping berättar om sitt utvecklingsprojekt
15:30-16:15
Caroline Bötrius; Helena Grönås; Åza Jarlsdotter
(O)möjliga elevpositioner – vem är och vem vill vara svenska som andraspråkselev?
15:30-16:15
Frida Siekkinen
Mot en långsiktig och hållbar ordundervisning
15:30-16:15
Maria Lim Falk; Helena Bani Shoraka
Positionering av den nyanlända eleven. Diskurser på språkintroduktionsprogrammet
15:30-16:15
Åsa Wedin
Kritiskt tänkande som undervisnings- och demokratipraktik
15:30-16:15
Kurt Wicke
«Den luktar illa! Jag vill byta!» Drama som metod och förhållningssätt på SFI Studieväg 1
15:30-16:15
Jenny Lindgren; Ingrid Wirengren
FOCUS i Perú – passar det i Piteå?
15:30-16:15
Qarin Franker; Beatrice Johansson
Viktigt på riktigt – undervisning där deltagarna skapar innehållet
15:30-16:15
Fatima Grönblad
«Varför kräva att vi alla ska skriva lika?»
15:30-16:15
Emma Almingefeldt
Hinder och möjligheter för nyanländas språkinlärning
15:30-16:15
Afrah Abdulla
Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future
Live från Aula Magna
08:30-09:30
Bonny Norton
Paus
Paus
09:30-09:40
På liv och död – om drama med andraspråkselever
09:40-10:40
Alexandra Ljungkvist Sjölin; Maria Rydell
«För att lyfta dom att lära sig svenska också» Flerspråkigt stöd i Sfi
09:40-10:25
Julia Myllylä; Emma Rannamaa; Oliver St John
Digital informationssökning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen – möjligheter och utmaningar
09:40-10:25
Anna-Lena Godhe; Jens Ideland
Skrivande och skrivundervisning i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning – hur, vad och varför?
09:40-10:25
Clara Palm
Förståelse handlar om samarbete. Kollegors samtalspraktiker inom äldreomsorgen
09:40-10:25
Aina Bigestans; Gunlög Sundberg
Blir KLIVA ett steg i rätt riktning?
09:40-10:25
Michaela Zankl
Paus
Paus
10:40-11:00
Kooperativt lärande är språkutvecklande, eller?
11:00-11:45
Anna Edling; Sandra Fredriksson
Multimodalitet, meningsskapande och kommunikation
11:00-11:45
Kristina Aldén; Mariana Sellgren
Towards Epistemic Justice: Language, Identity, and Relations of Knowing in Post-colonial Schools
11:00-11:45
Caroline Kerfoot
Lek med identiteter i litteraturarbetet
11:00-11:45
Jonas Asklund
Flerspråkighet på (o)jämlik grund
11:00-11:45
Andreas Nuottaniemi
Möjligheter för nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund att delta i skolans praktiker
11:00-11:45
Anna Winlund
Andetsprogsundervisning for voksne – et kritisk perspektiv
11:00-12:00
Michael Svendsen Pedersen
Lunch
Paus
12:00-13:00
Flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling i förskoleklass
13:00-13:45
Elisabeth Claesson; Sara Nilsson; Anna Strid
Att organisera för framgång – exempel från en utvecklingsresa
13:00-13:45
Henrik Ljungqvist; Michael Öhlin
Betydelsefulla strategier vid utveckling av flerspråkiga elevers läsförståelse
13:00-13:45
Anna Lindholm
Litteraturundervisning i ämnet svenska som andraspråk – vad erbjuds blivande SVA-lärare?
13:00-13:45
Catarina Economou; Anita Varga
Skolämnet svenska som andraspråk i kolliderande diskurser. Ett forskningsprojekt om SVA i tre gymnasieskolor.
13:00-13:45
Christina Hedman; Ulrika Magnusson
Collaborating to Empower Multilingual Students through Photovoice Teaching Methods
13:00-13:45
Susan Adams; Angelica Granqvist
Vem är Greta? Att arbeta med kritisk litteracitet inom sfi
13:00-13:45
Berit Lundgren; Jenny Rosén
Ämnesintegrering för kortutbildade på sfi
13:00-13:45
Fredrik Ilberg; Linda Säinas
Lärarrespons på vuxna andraspråksinlärares skriftliga texter
13:00-13:45
Liivi Jakobson
Argumentationsskrivande inom grundläggande vuxenutbildning – en utmaning för lärare och elever
13:00-13:45
Hanna Sandgaard Ekdahl; Robert Walldén
Vuxenutbildningens «kvalitetsproblem»
13:00-13:45
Johanna Mufic
Paus
Paus
13:45-14:05
SVA-agent 2022 – med rätt att lära
Live från Aula Magna
14:05-14:35
Karin Sandwall
Avslutning
Live från Aula Magna
14:35-14:45
Sofia Engman