Transportforum 16-17 juni 2022

Klicka på respektive session nedan för att ta del av information om samtliga föreläsningar och abstracts. Varje session är taggad med en av Transporforums 11 olika ämnesområden. Varje ämnesområde är färgkodat. Observera att programmet kan komma att uppdateras.

Crusellhallen
Musikalen
Verdefoajén
Spegelsalen
Operan
Kulturen
Sonaten
Operetten
Duetten
Solot
Studion
St Larssalen (Scandic)
Pelarsalen (Scandic)
Vintergatan 1 (Scandic)
Vintergatan 3 (Scandic)
Garden och Bistron
I anslutning till konferenslokalerna.
Lounge Melodin, plan 2 (Konsert & Kongress)
Wallenbergssalen (Östergötlands museum)
Myndighetstorget
VTI's monter
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
Myndighetstorget - Smörgåsbord i montern
08:00-10:00
Inledning
Crusellhallen
10:00-12:00
Lunch
Garden och Bistron
12:00-13:00
Myndighetstorget - Expertpanel: Transportsystemets robusthet
12:10-12:40
VTI:s monter – Mobilitet och rättvisa - hur skapar vi en rättvis transportframtid för fler?
12:30-13:00
3:6 Planering av järnvägskapacitet
13:00-14:30
2:1 Analysmetoder för stora datamängder
13:00-14:30
3:2 Stationen i staden/resenären i stationen
13:00-14:30
11:1 Gång i centrum
13:00-14:30
4:1 Lärdomar från resandet under pandemin
13:00-14:30
5:1 Trafiksäkerhet och regelefterlevnad
13:00-14:30
5:2 Från oskyddade till skyddade trafikanter
13:00-14:30
6:1 Systemperspektiv på klimatomställning och elektrifiering
13:00-14:30
6:6 Trafikbuller
13:00-14:30
7:1 Sverige ett litet exportberoende land, hur bidrar den nationella godstransportstrategin till långsiktigt hållbar transportförsörjning
13:00-14:30
8:1 Vägdimensionering - verktyg, modeller och dataunderlag
13:00-14:30
9:1 Infrastruktur Luftfart 1
13:00-14:30
10:1 Strategiska satsningar inom digitalisering och automatisering
13:00-14:30
1:1 Skatter, avgifter och priskänslighet som tar oss närmare målen
13:00-14:30
4:6 Samverkan och dialog i planeringen
13:00-14:30
Fika
I anslutning till konferenslokalerna.
14:30-15:00
Myndighetstorget - GD-panel
14:35-15:00
3:7 Kollektivtrafik – upphandlad, avreglerad eller i egen regi?
15:00-16:30
6:2 Lösningar för en accelererad elektrifiering
15:00-16:30
3:1 Pandemins påverkan på kollektivtrafiken
15:00-16:30
11:2 Hinder på vägen för cykling
15:00-16:30
4:2 Hållbar tillgänglighet
15:00-16:30
5:4 Trafiksäker mobilitet för alla
15:00-16:30
Workshop: Klimat och transportforskning
15:00-16:30
2:2 Framtidens trafikplanering
15:00-16:30
6:7 Däck och mikroplaster
15:00-16:30
7:2 Disruptiva tider: Hur förändras logistikens förutsättningar?
15:00-16:30
8:2 Mätmetoder och indikatorer för uppföljning av vägars tillstånd
15:00-16:30
9:2 Urban Air Mobility
15:00-16:30
10:2 Simulering och visualisering – glaskulan mot framtiden
15:00-16:30
1:2 Kostnadskontrollen av investeringsprojekt kan bli bättre
15:00-16:30
5:3 Trafiksäkerhet i det hållbara samhället
15:00-16:30
VTI:s monter – Samordning av banarbeten och spårtrafik.
16:30-17:00
Träffpunkt Cykelcentrum
17:00-18:30
Workshop: Erfarenhetsutbyte om elsparkcykelhantering
17:00-18:30
Panelsamtal K2 Kollektivtrafiken och klimatutmaningen
17:00-18:30
Posterpresentation -Triple F
17:00-18:00
3:3 Kapacitet och punktlighet i järnvägsnoder och -stationer
08:30-10:00
3:8 Tillgänglighet i kollektivtrafiken
08:30-10:00
4:3 Regional planering
08:30-10:00
4:10 Värdeskapande stadsmiljöer
08:30-10:00
5:5 Säkerhet i fordon
08:30-10:00
6:3 Elvägar
08:30-10:00
6:8 Tjänstefierad mobilitet
08:30-10:00
Workshop: Vad krävs för en långsiktigt hållbar transportplanering? En workshop baserad på forskning om tröga nationella strukturer och möjliga vägar framåt
08:30-10:00
9:3 Elflyg
08:30-10:00
10:3 Maskiner ❤ människor
08:30-10:00
11:3 Modeller, metoder och data för cykelplanering
08:30-10:00
1:3 Kollektivtrafik, några utmaningar för myndigheternas management
08:30-10:00
2:3 Nya datakällor för trafikanalys
08:30-10:00
Fika.
I anslutning till konferenslokalerna.
10:00-10:30
VTI:s monter – VTI:s forskning kring spårburna transporter.
10:00-10:30
Myndighetstorget - Expertpanel: Elektrifiering
10:05-10:30
8:4 Vägen till robust kommunal infrastruktur för framtiden
10:30-12:00
3:4 Data och modeller för kollektivtrafikplanering
10:30-12:00
4:8 Nya mobilitetstjänster
10:30-12:00
4:4 Landsbygdernas tillgänglighet
10:30-12:00
4:11 Styrning och hållbar stadsutveckling
10:30-12:00
5:6 MC i det säkra systemet
10:30-12:00
6:4 Vätgas som drivmedel – hur ser det ut framåt?
10:30-12:00
7:3 - Transporteffektivitet för ökad hållbarhet - exempel från sjöfarten
10:30-12:00
9:4 Infrastruktur Luftfart 2
10:30-12:00
10:4 Uppkopplade fordon och delning av data
10:30-12:00
11:4 Cykling utanför tätorten
10:30-12:00
1:4 Trafikslagsövergripande prioritering – Vad säger samhällsekonomi?
10:30-12:00
2:4 Storskaliga transportmodeller
10:30-12:00
Lunch
Garden och Bistron
12:00-13:00
Myndighetstorget - Smörgåsbord i montern
12:00-13:00
4:12 Verktyg för hållbar samhällsplanering
13:00-14:30
3:9 Framtida trafiklösningar och deras påverkan på kollektivtrafiken
13:00-14:30
3:5 Styrning och planering av kollektivtrafik
13:00-14:30
4:9 Hållbar transportplanering
13:00-14:30
4:5 Framtidens mobilitet
13:00-14:30
5:7 Säker vägutformning
13:00-14:30
6:5 Åtgärder för att minska sjöfartens klimatpåverkan
13:00-14:30
7:4 Offentliga och privata aktörers olika roller och möjligheter att bidra till hållbara godstransporter
13:00-14:30
Workshop Luftfart: Vart ska elflyget flyga?
13:00-14:30
Workshop: Vem jobbar med transport i framtiden?
13:00-14:30
11:5 Cykelgator och snabbcykelstråk
13:00-14:30
Workshop: Trafiksäkerhetsavtryck – ett verktyg för att nå ett hållbart transportsystem
13:00-14:30